Grynojo turto pokyčių ataskaita Pinigų srautų ataskaita

 

Finansinės būklės
ataskaita

2-ojo VSAFAS
2 priedas
Veiklos rezultatų
ataskaita

3-iojo VSAFAS
2 priedas
Finansavimo sumos

20-ojo VSAFAS
4 priedas
Aiškinamasis raštas