Grynojo turto pokyčių ataskaita Pinigų srautų ataskaita

 

Finansinės būklės
ataskaita

2-ojo VSAFAS
2 priedas
Veiklos rezultatų
ataskaita

3-iojo VSAFAS
2 priedas
Finansavimo sumos

20-ojo VSAFAS
4 priedas
Aiškinamasis raštas Atsargų vertės pasikeitimas

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas
Ilgalaikis materialus turtas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas
Nematerialus turtas

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas